Khi những cây nhỏ tụ lại thì sẽ tạo ra một rừng cây lớn, Eisan muốn tạo ra một ngày mai, một thế giới, nơi mọi người cùng nhau sống hạnh phúc thông qua việc thực hiện các tình yêu nhỏ.

Là một công ty toàn cầu, EISAN luôn nghĩ rằng “những gì hỗ trợ thực sự cần thiết” và sẽ tiếp tục hỗ trợ cộng đồng quốc tế.

Hoạt động tình nguyện xã hội

Nhóm tình nguyện môi trường di sản văn hóa / Nhóm tình nguyện chia sẻ nụ cười

Các hoạt động tình nguyện về môi trường

Eisan thường xuyên có các hoạt động làm sạch môi trường xung quanh chi nhánh ở Hàn quốc

Tình nguyện tài năng

Nhân viên của Eisan sử dụng đặc tính nghiệp vụ, kỹ thuật và sở thích của mình để thực hiện các hoạt động tình nguyện tài năng

Thực hành nhỏ của EISAN