Tỷ lệ quốc tịch của nhân viên

– Tính đến tháng 12 năm 2018 –

Tỷ lệ quản lý chi nhánh nữ

– Tính đến tháng 12 năm 2018 –

Tỷ lệ nhân viên nữ

– Tính đến tháng 12 năm 2018 –