Tất cả các hoạt động kinh doanh của Eisan nhằm mục tiêu tạo ra giá trị tổng hợp bền vững kết hợp các giá trị về mặt kinh tế・xã hội・môi trường. Là thành viên của cộng đồng toàn cầu, chúng tôi tuân thủ mục tiêu phát triển bền vững (SDG – Sustainable Development Goal) của Liên hợp quốc (UN) và coi đó là tiêu chuẩn quan trọng khi đưa ra những quyết định quản lý.

Điều kiện quản lý bền vững